قیمت در آمیخته بازاریابی

قیمت (Price) چیست؟

قیمت هزینه ای است که مشتری باید برای محصول یا خدمات شما پرداخت کند. قیمت گذاری در یک محیط رقابتی، …