اخلاق در تبلیغات

اخلاق در تبلیغات

بخش مهمی از رسانه­ها تبلیغات است، بخش مهمی از مغازهها تبلیغات است، بخش مهمی از دیوارهای شهر، اتوبوس‌های شهر، متروها …